Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi XXIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą

Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi XXIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 lipca 2024 r. do 15 listopada 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest wspieranie i integrowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 9 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Przeprowadzenie pogadanki z uczniami pt. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli kto? Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie zajęć dla uczniów mających na celu kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec różnorodnej odmienności związanej z chorobą, zaburzeniami, odmiennością kulturową, statusem społecznym, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną itp. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Organizacja wśród uczniów sondażu – w jaki sposób możemy pomóc (indywidualnie lub instytucjonalnie) uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie plakatu i ulotki zawierające informacje na temat postępowania w różnych trudnych sytuacjach oraz dane osób nauczycieli, którzy udzielą im wsparcia. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Cykliczne przygotowywanie gazetki ściennej omawiającej problematykę każdej z osobna bądź wybranych specjalnych potrzeb edukacyjnych. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Szkoła tworzy koalicję na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przykłady działań. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizacja konkursu plastycznego – znam swoje prawa i obowiązki. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Organizacja dla uczniów zajęć instruktażowych – jak mogę pomóc mojemu koledze w zależności od potrzeb (jeśli jest niepełnosprawny ruchowo, niedowidzi, ma problemy z nauką itp.). Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych” który w okresie od 18.07.2024 r. do 18.09.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 17 lipca 2024 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, wychowawcy, pracownicy świetlic i bibliotek szkolnych, rady pedagogiczne, opiekunowie oraz rodzice.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 listopada 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@uczniowiespe.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!